Bontekoe zeilend avontuur

Die Besatzung

Vor dem Leuchtturm von Urk vor Anker gehen...

Vlieland

Vor Ameland trockenfallen...

Datenrichtlinie ”Bontekoe reizen”

“Bontekoe reizen” legt großen Wert darauf, dass Ihre persönlichen Daten geschützt werden. Im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinie möchten wir Sie deutlich und transparent darüber informieren, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Wir setzen alles daran, Ihre Privatsphäre zu schützen. Deshalb gehen wir sorgfältig mit Ihren persönlichen Daten um.

“Bontekoe reizen” hält sich in allen Fällen an die geltenden Gesetze und Verordnungen. Das gilt auch für die allgemeine Datenschutzverordnung. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall:


 • Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Zweck, für den diese bestimmt sind, verarbeiten. Der Zweck und die Art der persönlichen Daten werden in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben;

 • Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf die Daten beschränken, die minimal für die Zwecke, zu denen diese verarbeitet werden, benötigt werden;

 • Um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten, wenn wir diese für die Verarbeitung der persönlichen Daten benötigen;

 • Passende technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung Ihrer persönlichen Daten getroffen haben;

 • Keine personenbezogenen Daten an andere Parteien herausgeben, es sei denn, dass dies für den Zweck, für den diese bereitgestellt wurden nötig ist;

 • Von Ihren Rechten hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten auf dem Laufenden sind und Sie darauf aufmerksam machen, dass wir diese respektieren.


Als “Bontekoe reizen” sind wir für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich. Wenn Sie nach dem Lesen unserer Datenschutzrichtlinie Fragen haben oder Fragen allgemeiner Art haben oder Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann ist das mittels der unten aufgeführten Kontaktdaten möglich:


Bontekoe reizen
Oosterhavenstraat 92 LPL
1601KX Enkhuizen, Nederland

info@bontekoe.com

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bontekoe reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht (man/vrouw)

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 • Bedrijfsnaam

 • KvK-nr / BTW-nr

 • Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;

 • Het verzorgen van de internet omgeving van Bontekoe reizen;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bontekoe reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Bontekoe reizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;

 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Arrangementen

Meer arrangementen